Stadgar (ändrad 2010) Norrfjärdens Hamnförening, NHF

 

        (bildades 1978-06-10)

 

 

§ 1.      Norrfjärdens Hamnförenings syfte är att vårda, förvalta och utveckla det av föreningens ägda hamnområde, det s.k. ”Skäret” i byn Norrfjärden, Nordanstigs Kommun, med fastighetsbeteckningen Norrfjärden 16:1. Detta skall ske med respekt för de människor och de verksamheter som genom åren utformat den speciella miljö som fiskeläget utgör. Hamnområdets karaktär som fiskeläge skall bevaras.

 

§ 2.   ”Skäret” skall vara en plats öppen för alla, såväl sjöbodägare, fastboende, sommarboende, båtägare, yrkesfiskare samt tillfälliga besökare.

 

 

§ 3.    Hamnföreningens verksamhet skall vara en del av byn Norrfjärdens identitet och samarbete skall ske med byns övriga föreningar.

 

 

§ 4.    Föreningen är öppen för medlemskap till var och en som stödjer föreningens stadgar och verksamhet, samt betalar medlemsavgift. Avgifter för medlemskap, samt övriga avgifter fastställs av årsmötet.

 

§ 5.    Norrfjärdens Hamnförening tillhandahåller båtplatser som uthyrs till båtägarna vid kajen och kanalbryggan, samt mark och vattenområdet för ägare av sjöbodarna. Avgifter och villkor fastställs av årsmötet. Arrendekontrakt skall upprättas i varje enskilt fall. Plats nr.1 vid kajen reserveras för besökande båtar med företräde för yrkesfiskare.

 

          Om båtplats vid kajen ej används under två år, så upphör rätten till platsen och erbjudes till nästa på listan, detta gäller från 2010-01-31.

 

 

§ 6.    Norrfjärdens Hamnförening är markrättsinnehavare för fastigheten 16:1 och som sådan ekonomisk och juridisk ansvarig för denna gentemot myndigheter etc.

 

 

§ 7.    Föreningen håller årsmöte i juni varje år. Motioner och förslag skall vara styrelsen tillhanda senast 1 juni. Extra medlemsmöte hålles då styrelsen så beslutar eller om minst 10 av medlemmarna så begär, med angivan av ärende som önskas avhandlat. Kallelse skall ske minst en vecka i förväg till medlemmarna. För handhavande av olika angelägenheter kan kommittéer väljas av årsmötet. Valberedning med två personer utses också av årsmötet. Varje medlem äger rösträtt. Röstning med fullmakt är tillåten. Styrelsen skall bestå av fem ledamöter samt fem suppleanter. Ordförande och kassör väljs på en tid av två år, sekreterare liksom övriga ledamöter och suppleanter väljs på en tid av ett år. Revisorer väljs för ett år i taget.

 

 

§ 8.    Styrelsen håller sammanträden då så påkallas av ordförande eller angelägenhet, samt i god tid före årsmötet.

 

          Föreningens räkenskapsår skall vara 1/1-31/12. Räkenskaperna skall avslutas den 31/12 och revisionsberättelsen styrelsen tillhand senast 1/6.

 

 

§ 9.    Förslag om stadgeändring skall var styrelsen tillhanda senast 1/5. Vid beslut om Norrfjärdens Hamnförenings upplösning skall föreningens sista årsmöte avgöra hur förfarandet skall ske med föreningens handlingar och tillgångar.

 

 

 

Det här inlägget postades i STADGAR. Bokmärk permalänken.